Partner Strategiczny

Partner Główny

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Honorowy Patronat
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partner merytoryczny
Audytor konkursu

Partner projektu

Regulamin konkursu „Orzeł innowacji startup”

Celem konkursu „Orzeł innowacji startup” (dalej „Konkurs”) jest selekcja startupów/pomysłów, które w latach 2015 - 2018 wprowadziły interesujące działania innowacyjne, zarówno w zakresie produktowym, jak i organizacyjnym, wdrażając np. usprawnienia technologiczne, czy też nowe modele biznesowe. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjności w polskich firmach.

 1. Organizatorem Konkursu jest Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS0000478681 , NIP 522-010-36-73, o kapitale zakładowym w wysokości 6. 832.000,00 PLN (sześciu milionów ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy złotych).
 2. Konkurs prowadzony będzie przez Redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, wydawanego przez Organizatora.
 3. W Konkursie mogą brać udział firmy oraz w szczególnym przypadku – osoby - spełniające wymogi Konkursu, które same nadesłały zgłoszenia lub zostały zgłoszone przez firmy i organizacje (dalej „Uczestnik”).
 4. Ogólne warunki przystąpienia do Konkursu
 5. Warunki specyficzne dla poszczególnych kategorii:
 1. Na podstawie zgłoszeń, wyboru zwycięzcy dokonuje kapituła wybrana przez redakcję Rzeczpospolitej – Organizatora.
 2. Audytorem Konkursu jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k., który sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu („Audytor Konkursu“).
 3. Organizator lub Audytor Konkursu może dokonać weryfikacji zgłoszeń, by wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w danych. Organizator lub Audytor Konkursu może też wystąpić do kandydatów o dodatkowe dane lub weryfikować je w innych źródłach.
 4. Kandydatury na adres wskazany w ogłoszeniach Organizatora można składać od.8 06.  2018 do 09.10.2018. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń.
 5. Kandydatury należy składać poprzez formularz online zamieszczony na stronie orzelinnowacjistartup.rp.pl
 6. Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Kapituła ma decydujący głos wyboru.
 7. Organizator zastrzega prawo nie przyznania nagrody przez Kapitułę. Nieprzyznanie nagrody nie stwarza roszczenia po stronie Uczestników Konkursu.
 8. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu rozstrzygane będą wyłącznie przez redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.
 9. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać przesłane do Organizatora w formie pisemnej, zawierającej zarzuty, uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Decyduje data stempla pocztowego.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Konkursu (orzelinnowacjistartup.rp.pl).
 11. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.
 14. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 15. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 16. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Audytora Konkursu.
 17. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem orzelinnowacjistartup.rp.pl
 18. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 19. Regulamin jak i jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na portalu Rzeczpospolitej (orzelinnowacjistartup.rp.pl).