Partnerzy główni

Partner merytoryczny
Audytor konkursu

Partnerzy

Partner wspierający

Regulamin

Regulamin konkursu „Orzeł innowacji startup”

Celem konkursu „Orzeł innowacji startup” (dalej „Konkurs”) jest selekcja startupów/pomysłów, które w latach 2015 - 2016 wprowadziły interesujące działania innowacyjne, zarówno w zakresie produktowym, jak i organizacyjnym, wdrażając np. usprawnienia technologiczne, czy też nowe modele biznesowe. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjności w polskich firmach.

 1. Organizatorem Konkursu jest Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS0000478681 , NIP 522-010-36-73, o kapitale zakładowym w wysokości 6. 832.000,00 PLN (sześciu milionów ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy złotych).
 2. Konkurs prowadzony będzie przez Redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, wydawanego przez Organizatora.
 3. W Konkursie mogą brać udział firmy oraz w szczególnym przypadku – osoby - spełniające wymogi Konkursu, które same nadesłały zgłoszenia lub zostały zgłoszone przez firmy i organizacje (dalej „Uczestnik”).
 4. Ogólne warunki przystąpienia do Konkursu
  • W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce. Wyjątek stanowi chęć zgłoszenia pomysłu w kategorii „Pomysł roku”, gdzie Organizator dopuszcza możliwość braku zarejestrowanej działalności.
  • Przedsiębiorstwo nie może być zarejestrowane wcześniej niż 01.01.2012.
 5. Warunki specyficzne dla poszczególnych kategorii:
  • Kategoria ”Startup roku” – ocenie podlegać będą w szczególności następujące kryteria specyficzne:
   1. Cytowania/Artykuły w mediach zagranicznych;
   2. Cytowania/Artykuły w mediach polskich;
   3. Wzrost przychodów w okresie ostatnich dwóch lat (przychody kwartalnie za rok 2015 i 2016);
   4. Rozwój produktu/usługi i/lub wprowadzenie nowych produktów/usług;
   5. Unikalność produktu/usługi/rozwiązania w skali polskiej;
   6. Unikalność produktu/usługi/rozwiązania globalnie.
  • Kategoria ”Pomysł roku” - ocenie podlegać będą następujące kryteria specyficzne:
   1. Innowacyjność/przełomowość pomysłu;
   2. Znaczenie rozwiązywanego problemu (ważność);
   3. Sukces w pozyskaniu finansowania;
   4. Założenia dot. komercjalizacji;
   5. Założenia dot. skalowalności.
  • Kategoria ”Przełomowa technologia” - ocenie podlegać będą w szczególności następujące kryteria specyficzne:
   1. Przełomowość technologiczna w skali polskiej i globalnie;
   2. Kapitał intelektualny;
   3. Potencjał patentowy / liczba zgłoszeń patentowych / patentów;
   4. Nagrody techniczne;
   5. Pozyskane granty;
   6. Sukces w pozyskaniu finansowania.
  • Kategoria ”Globalny potencjał B2B” - ocenie podlegać będą w szczególności następujące kryteria specyficzne:
   1. Cytowania/Artykuły w mediach zagranicznych;
   2. Wielkość sprzedaży w Polsce i za granicą (kwartalnie za rok 2015 i 2016);
   3. Liczba i dynamika wzrostu zagranicznych klientów (kwartalnie za rok 2015 i 2016);
   4. Liczba krajów w których startup ma klientów (za 2015 i 2016).
  • Kategoria ”Globalny potencjał B2C” - ocenie podlegać będą w szczególności następujące kryteria specyficzne:
   1. Cytowania/Artykuły w mediach zagranicznych;
   2. Wielkość sprzedaży w Polsce i za granicą (kwartalnie za rok 2015 i 2016);
   3. Liczba i dynamikę wzrostu zagranicznych klientów (kwartalnie za rok 2015 i 2016);
   4. Liczba krajów w których startup ma klientów (za 2015 i 2016).
  • Kategoria ”Startup z misją społeczną” - ocenie podlegać będą w szczególności następujące kryteria specyficzne:
   1. Opis problemu;
   2. Skala problemu w Polsce / globalnie;
   3. Unikalność rozwiązania;
   4. Skala działania.
  • Kategoria ”Mecenas startupów” – w ramach której wytypowana zostanie jedna firma i jedna osoba. Podstawą do wyboru będzie liczba wskazań danej osoby/firmy przez Uczestników Konkursu przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
 6. Na podstawie zgłoszeń, wyboru zwycięzcy dokonuje kapituła wybrana przez redakcję Rzeczpospolitej – Organizatora.
 7. Audytorem Konkursu jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k., który sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu („Audytor Konkursu“).
 8. Organizator lub Audytor Konkursu może dokonać weryfikacji zgłoszeń, by wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w danych. Organizator lub Audytor Konkursu może też wystąpić do kandydatów o dodatkowe dane lub weryfikować je w innych źródłach.
 9. Kandydatury na adres wskazany w ogłoszeniach Organizatora można składać od 25.02. 2017 do 31.08.2017. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń.
 10. Kandydatury należy składać poprzez formularz online zamieszczony na stronie orzelinnowacjistartup.rp.pl
 11. Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Kapituła ma decydujący głos wyboru.
 12. Organizator zastrzega prawo nie przyznania nagrody przez Kapitułę. Nieprzyznanie nagrody nie stwarza roszczenia po stronie Uczestników Konkursu.
 13. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu rozstrzygane będą wyłącznie przez redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.
 14. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać przesłane do Organizatora w formie pisemnej, zawierającej zarzuty, uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Decyduje data stempla pocztowego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Konkursu (orzelinnowacjistartup.rp.pl).
 16. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 17. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.
 19. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 21. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Audytora Konkursu.
 22. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem orzelinnowacjistartup.rp.pl
 23. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4A. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 24. Regulamin jak i jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na portalu Rzeczpospolitej (orzelinnowacjistartup.rp.pl).